Cestovní pojištění - UNION A30 Pandemic

S ohledem na situaci vyvinul náš smluvní partner Union pojisťovňa, a.s. speciální balíček pojištění, který rozšiřuje krytí o náklady spojené s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové. Cena balíčku je vyšší oproti základnímu balíčku B, tento balíček tedy není součástí ceny zájezdu a je možné jej dokoupit.

Cena balíčku A30 Pandemic je 70 Kč/ den dospělá osoba50 Kč/ den dítě do 15 let

 

Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30 PANDEMIC – od 01.01.2021

 

pojištění

rozsah pojištění

limit pojistného plnění/ pojistná částka

1

pojištění léčebných výloh v zahraničí

 1. a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti

8.000.000 Kč

 

 1. b) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti v případě onemocnění klasifikovaného jako epidemie* / pandemie* v zemích označených jako rizikové (cestovatelský semafor)

1.000.000 Kč

 

c) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let

1.000 Kč / 1 noc

max. 10.000 Kč

 

d) ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného

1.000 Kč / noc

max. 14 nocí

 

e) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti

1.000 Kč / 1 noc

max. 10.000 Kč

 

 1. f) přeprava tělesných ostatků

500.000 Kč

g) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

2.500 Kč

h) ošetření jednoho zubu

celkem za všechny zuby

2.500 Kč

max. 7.500 Kč

i) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě

cestovní náklady 25.000 Kč

ubytování 1.000 Kč / 1 noc

maximálně 10.000 Kč

j) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí

cestovní náklady 25.000 Kč

ubytování 1.000 Kč / 1 noc

maximálně 10.000 Kč

asistenční služby v zahraničí

24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

2

pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z toho:

 

 1. a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění (jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění)

18.000 Kč

max. však 9.000 Kč za 1 věc

spoluúčast 500 Kč

 

9.000 Kč

max. však 4.500 Kč za 1 věc

spoluúčast 500 Kč

 

opožděné dodání

zavazadel leteckou společností

náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí

nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč

déle než 48 hod – 9.000 Kč

 

poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů

náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí

10.000 Kč

 

3

pojištění odpovědnosti

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti

c) jiná majetková újma

d) náklady na advokáta / náklady kauce / celkem

2.500.000 Kč

 

1.000.000 Kč

 

500.000 Kč

50.000 Kč / 75.000 Kč /

max. 125.000 Kč

4

úrazové pojištění

trvalé následky úrazu

 • smrt v důsledku úrazu

360.000 Kč

180.000 Kč

5

pojištění zrušení objednaných služeb

onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin, nedobrovolná ztráta zaměstnání

- nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd

- nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku)

80% stornopoplatku

max. 30.000 Kč / 1 osoba

celkem max. 90.000 Kč

 

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku

max. 30.000 Kč / 1 osoba

celkem max. 90.000 Kč

6

pojištění nevydařené dovolené

odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny

600 Kč / den hospitalizace pojištěnému

300 Kč / den spolu přihlášené osobě

 

7

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

- nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné vrátit se původně předpokládaným dopravním prostředkem

 

- nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu

8.000 Kč / osoba

celkem max. 32.000 Kč

8.000 Kč / osoba

celkem max. 32.000 Kč

 

8

pojištění doprovodu

nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého bydliště

24.000 Kč

 

9

pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

 1. a) nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště

 1. b) nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

8.000 Kč / osoba

celkem max. 32.000 Kč

 

16.000 Kč / osoba

celkem max. 64.000 Kč

10

pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

- nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti, nebo

- ubytování v místě pojistné události

7.500 Kč / 1 osoba

 

11

pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více než 6 hodin při cestě ze zahraničí z důvodu mimořádné události

100 Kč / hodina

max. 1.000 Kč / 1 osoba

 

12

pojištění opožděného nástupu na zájezd

nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupil na zájezd později

 

2.400 Kč / osoba

celkem max. 8.000 Kč

 

13

pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

 1. a) vyhledávání osoby – pátrání

 2. b) vysvobozování

 3. c) přeprava

 4. d) přeprava tělesných ostatků

 

1.000.000 Kč

 

 

*epidemie = neobvykle vysoký výskyt téhož infekčního onemocnění (nákazy) osob na omezeném území během definovaného časového úseku
*pandemie = rozsáhlá epidemie s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez prostorového ohraničení, přičemž bývá postiženo velké množství lidí na rozsáhlém území (kontinenty). Pandemii vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (např. COVID-19).
Podmínkou platnosti pojištění je, že:
- vycestování nastalo z území České republiky nebo ze země trvalého pobytu pojištěného a v době platnosti pojistné smlouvy
- škodní událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku události
Pojištění A30 PANDEMIC lze sjednat pouze pro osoby ve věku do 70 let.

 

img-loader img-loader img-loader